10: Lichtmaschinen Stator - Daytona Anima FSM 150/160/190/212